fbpx

newoptics.be

Zoek

ALGEMENE VOORWAARDEN

NEW OPTICS NV, HAACHTSEBAAN 26 te 3140 KEERBERGEN

 1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door New Optics uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van New Optics tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
 3. New Optics is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.
 4. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door New Optics worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan New Optics te melden.

  Bij schade door slijtage of verkeerd gebruik van het product geniet de consument 10% korting op de vervangingskosten gedurende de twee eerste jaren na aankoop.

  Bij aankoop van glazen na een door New Optics uitgevoerde oogmeting, biedt New Optics de consument een gewenningsgarantie gedurende twee maanden na aankoop. De gewenningsgarantie geldt enkel bij aankoop van een volledige bril (= montuur + optische glazen), en kan ten vroegste 1 maand en maximum 2 maanden na de aankoop ingeroepen worden. De gewenningsgarantie van 2 maanden start vanaf het moment van de levering aan de consument, en vervalt 3 maanden na levering door de fabrikant aan New Optics. De gewenningsgarantie omvat steeds het omruilen van de producten en niet het terugbetalen van het bedrag.

  De aanspraak op enige garantie vervalt indien de consument zonder toestemming van New Optics herstel-of andere werkzaamheden aan het door New Optics geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.

 5. New Optics is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 4 onverlet.

  De aansprakelijkheid van New Optics is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan New Optics worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door New Optics.

 6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal New Optics de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een termijn van 30 dagen.

  Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

 7. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft New Optics het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 8. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.
 9. Je persoonsgegevens worden verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van het gerechtvaardigd belang van New Optics om te ondernemen.

  Indien je niet wil dat New Optics jouw gegevens verwerkt, volstaat het New Optics dat mee te delen op admin@newoptics.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens New Optics over u verwerkt en ze verbeteren of laten wissen. Als je het niet eens bent met de manier waarop New Optics jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 10. Al de overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de Mechelse rechtbanken zijn bevoegd.
0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel